ХАХНХЯ-ны монитерингийн шалгалтаар МАЧХ-оос ахмад настны талаар 2014 онд хийсэн ажил үйлчилгээ үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагдсан гэсэн үнэлгээ авлаа. Иймд Монгол улсын ЗГ-ын тогтоолыг үндэслэн ЗГ-ыг төлөөлж ХАХНХЯ-ны сайд С.Эрдэнэ МАЧХ-той хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдав.